สุขพณิชนันท์ ส. การตีพิมพ์บทความซ้อนและการส่งต้นฉบับซ้อน (Duplicate Publication & Submission). Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 7–9, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81956. Acesso em: 24 feb. 2024.