เจียรกุล น. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างเป็นนักศึกษาแพทย์สัมพันธ์กับผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์หรือไม่. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 10–15, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81957. Acesso em: 5 mar. 2024.