เหลืองสุวรรณ ศ. การเตรียมตะกอนปัสสาวะในการเรียนการสอน. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 16–20, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81959. Acesso em: 22 feb. 2024.