ไอรมณีรัตน์ เ. การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 31–37, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81961. Acesso em: 5 mar. 2024.