เศรษฐบรรจง ส. พิษวิทยากับการชันสูตรพลิกศพ Toxicology in Medicolegal Death Investigation. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 84–91, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81974. Acesso em: 1 mar. 2024.