ปาลเดชพงศ์ เ. การออกกำลังกายในน้ำ – ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 92–95, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81975. Acesso em: 24 feb. 2024.