สุขพณิชนันท์ ส. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ปาจรีย์. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 107–112, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81978. Acesso em: 28 feb. 2024.