สุขพณิชนันท์ ส. เตมเปราตูระ (Temperature). Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 49–54, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82079. Acesso em: 3 mar. 2024.