สุวรรณกูล ภ. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ทินรัตน์ สถิตนิมานการ. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 61–63, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82085. Acesso em: 29 feb. 2024.