เลิศบรรณพงษ์ ต. น้ำหนักตัวมารดากับการตั้งครรภ์: ปัจจัยที่สูติแพทย์อาจมองข้าม. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 81–90, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82108. Acesso em: 1 mar. 2024.