ธรรมลิขิตกุล ว. โคลิสติน: ยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยา. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 152–158, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82129. Acesso em: 28 feb. 2024.