ถิฐาพันธ์ ว. ที่มาศัพท์แพทย์: เสียงสะท้อน (Echo). Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 159–160, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82131. Acesso em: 28 feb. 2024.