ฟองศิริไพบูลย์ ว. ปัญหาและอุปสรรคด้านหัตถการต่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 171–182, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82136. Acesso em: 5 mar. 2024.