พวงวรินทร์ น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 191–192, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82138. Acesso em: 22 feb. 2024.