ธรรมอักษร ภ. การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 34–41, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/87530. Acesso em: 23 feb. 2024.