วิบูลย์สุข ส. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 83–89, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97669. Acesso em: 28 feb. 2024.