ดังก้อง แ. การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 115–121, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97678. Acesso em: 29 feb. 2024.