วัฒนายิ่งเจริญชัย รุจิรา. 2017. “วิธีคุมกำเนิดระยะยาว : ห่วงอนามัยคุมกำเนิด”. Siriraj Medical Bulletin 10 (3):204-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106250.