เรืองวิญญูเวช อุชุตา. 2018. “นวัตกรรม Skin Port Protector”. Siriraj Medical Bulletin 11 (1):46-50. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/127704.