ตานพิพัฒน์ สุดารัตน์, รัตนสุวรรณ ดวงพรรณ, and อรุณธารี ประภัสสร. 2018. “Array”. Siriraj Medical Bulletin 11 (2):110-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/150668.