วังแสง ชลนรรจ์. 2019. “การตรวจติดตามภาวะหัวใจเต้นผิด จังหวะด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า หัวใจ Cardiac Event Monitor”. Siriraj Medical Bulletin 11 (3):208-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/164857.