ประชากิจ ศลิตา, รามณรงค์ พชร, ชื่นสกุล นาริชาติ, วรรณภูมิ แม้นมาศ, นราจีนรณ ขวัญนรา, ล้ำเลิศกิจ ณัชกร, คำแก้ว นันทิพัฒน์, หาญผดุงกิจ กมลทิพย์, อัครเสรีนนท์ ประวิทย์, and เลาหพันธ์ ทวี. 2019. “การศึกษาน้ำหนักการนวดไทย แบบราชสำนักของแพทย์แผนไทย ประยุกต์ที่มีอายุการทำงานแตกต่าง กันโดยใช้หุ่นจำลองที่มีโหลดเซลล์ เซนเซอร์ในการทดสอบ”. Siriraj Medical Bulletin 9 (3):155-61. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198256.