พนาดำรง เอกกนก. 2019. “การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิค การเล่าเรื่อง (Story Telling)”. Siriraj Medical Bulletin 9 (3):194-96. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198452.