กิจเลิศผล อารยา, กิรติวงศ์วรรณ รังสิมา, กาญจนาเพ็ญกุล ดลพร, หอมเทียน จิตติมา, นุชสา พัชรินทร์, ลิบุตรดี ธนัชพร, and ฬียาพรรณ จิรพงษ์. 2019. “โครงการวิจัยต้นทุน และประโยชน์ในการสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของหน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช”. Siriraj Medical Bulletin 12 (2):72-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204218.