หนูเสน พิราวรรณ, แรงครุฑ สุวรรณี, and ทองสุขใส สัญชัย. 2019. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 12 (2):87-94. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204225.