นาคบุญนำ ระพีพัฒน์, ผึ่งผาย กรดา, and กังธีรวัฒน์ วริษฐา. 2019. “การใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”. Siriraj Medical Bulletin 12 (2):116-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204235.