สุวรรณไตรย์ พรรณิการ์, and หงษ์เหลี่ยม นุชจรีย์. 2019. “แรงจูงใจในการเข้าร่วมอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 12 (3):153-60. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228405.