สกุลกันบัณฑิต กมลทิพย์, โชคไพศาล วิศนีย์, โตเจริญโชค ธีรพงศ์, and พรวิลาวัณย์ สัมพันธ์. 2019. “การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ในระยะผ่าตัด”. Siriraj Medical Bulletin 12 (3):188-95. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228444.