ธิคม ณภัทร, ชัยวัฒน์ อรอุมา, and จิตตวัฒนรัตน์ กวีศักดิ์. 2019. “ภาวะสับสนเฉียบพลันใน ผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม”. Siriraj Medical Bulletin 12 (3):196-201. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228451.