โสธนะเสถียร สุรพงษ์, and ศรีประภาภรณ์ วัลลีย์. 2020. “การจัดการทางการสื่อสารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 3 (1):31-39. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239938.