สุขพิชนันท์ สัญญา. 2020. “เพื่อผู้ป่วยดุจคนรัก เพื่อสังคมและโลกที่สันติสุข”. Siriraj Medical Bulletin 3 (3):114-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239946.