นวลมิ่ง ประทุม, ตันสกุล สุวพรรณ, ซื่ออุดมทรัพย์ จตุพล, and ศรีนวลไชย วรวรรธพ์. 2020. “การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารของบริษัทประกันชีวิตถึงหอผู้ป่วยเพื่อช่วยลดเวลาการรอกลับบ้านของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช”. Siriraj Medical Bulletin 13 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240039.