คงสมชม อัญชลี, สุดาชม วัชระ, and เจนวรรณธนะกุล ประวิตร. 2020. “ปวดหลังเรื้อรัง ต้องทำอย่างไร”. Siriraj Medical Bulletin 13 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240048.