ยวนใจ อำพวรรณ์, กลิ่นขจร อุ่นเรือน, วรมาลี สุพรรษา, and วัชระเกษมสุนทร จรินทร์รฐา. 2020. “ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Coronavirus Disease 2019 : รายงานผู้ป่วย”. Siriraj Medical Bulletin 13 (2):155-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241655.