ศรีสันติโรจน์ ณัฐฐิณี. 2020. “การให้วิตามินเคเพื่อป้องกันดรคเลือดออกในทารกแรกเกิด”. Siriraj Medical Bulletin 4 (1):5-7. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241877.