สุขพณิชนันท์ สัญญา. 2020. “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิวัฒน์ จันทรกุล”. Siriraj Medical Bulletin 4 (1):15-18. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242184.