ฉายะจินดา เจนจิต. 2020. “ภาวะแท้งติดเชื้อ”. Siriraj Medical Bulletin 4 (2):49-52. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242189.