ธัญญพืช อริยา. 2020. “กว่าจะเป็นวัฒนธรรมมหิดล: สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”. Siriraj Medical Bulletin 4 (2):53-56. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242190.