พิชัยศักดิ์ วิทเชษฐ์. 2020. “การบริหารงานโรงพยาบาลร่วมสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล”. Siriraj Medical Bulletin 5 (1):1-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242212.