นะมาเส รัชฎาภรณ์. 2020. “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”. Siriraj Medical Bulletin 5 (1):12-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242213.