ชื่นภักดี รัตนา. 2020. “ผลการศึกษาผู้ป่วยไม่มีหลักฐานเอกสารแสดงตนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศิริราชช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒”. Siriraj Medical Bulletin 5 (1):22-28. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242214.