วันศรีสุธน วันดี, สิงหกันต์ ศุภโชค, และ จุลกทัพพะ สุดสบาย. 2020. “การศึกษาความคลาดเคลื่อนของการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการที่มีผลต่อการให้รหัส ICD จากการตรวจสอบรหัส ICD Real Time ของผู้ป่วยใน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช”. เวชบันทึกศิริราช 5 (2):62-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242222.