อินทิยนราวุธ ตะวัน, อาชาวกุลเทพ ชัยวัฒน์, และ กล่อมจิตเจริญ สุธี. 2022. “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด”. เวชบันทึกศิริราช 15 (4):254-59. https://doi.org/10.33192/smb.v15i4.257389.