สนั่นศิลป์ วิมลลักษณ์. 2017. “ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 1)”. Siriraj Medical Bulletin 9 (1):30-33. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81418.