สนั่นศิลป์ ิมลลักษณ์. 2017. “ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 2)”. Siriraj Medical Bulletin 9 (2):84-89. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81443.