พนาดำรง เอกกนก. 2017. “มุ่งสู่. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย KM”. Siriraj Medical Bulletin 9 (2):90-92. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81446.