จิรนันทกาญจน์ ธัญจิรา. 2017. “การใช้แบบเรียนออนไลน์ในการศึกษาแพทยศาสตร์”. Siriraj Medical Bulletin 9 (2):98-106. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81449.