สถิรเรืองชัย ศักดา. 2017. “การวัดผลเวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ด้วยข้อสอบปรนัย”. Siriraj Medical Bulletin 9 (2):107-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81450.