ฉายะจินดา เจนจิต. 2017. “การติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้”. Siriraj Medical Bulletin 8 (2):83-88. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81483.