พรมแดง ประนอม. 2017. “ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ต่อคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”. Siriraj Medical Bulletin 8 (1):1-9. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81489.